KAsset ร่วมกับ Eastspring เตรียมเปิดขาย K-AFIXED

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย (ซ้าย) ให้การต้อนรับ Mr. Ooi Boon Peng, Chief Investment Officer of Fixed Income, Eastspring Investments (Singapore) Limited (ขวา) ในโอกาสร่วมมือกันบริหารจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย (K-AFIXED) กองทุนน้องใหม่ของบลจ.กสิกรไทย ที่มีนโยบายลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคเอเชีย ชูโอกาสรับผลตอบแทนจากตราสารหนี้คุณภาพดี เน้น กลยุทธ์บริหารเชิงรุกเพื่อมุ่งหวังเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ พร้อมเปิดเสนอขายในช่วงปลายเดือนมี.ค.นี้