KAsset : ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3 กองทุน

ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3 กองทุน :KAsset ประกาศลด front end 3 กอง 1-29sep23

 

แหล่งที่มา : KAsset

แหล่งข้อมูล : บล.เว็ลธ์ เมจิก