KAsset : นำส่งประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า K-CCTV-A(A)

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า K-CCTV-A(A) : KAsset ประกาศยกเว้น Switching-in fee K-CCTV-A(A)

 

แหล่งที่มา : KAsset

แหล่งข้อมูล : บลน.เว็ลธ์ เมจิก