สรุปพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ”

พันธบัตรรัฐบาล ลงทุนง่าย เริ่มต้นแค่ 100 บาท ดอกเบี้ยสูงสุด 3 %

 

สรุปรายละเอียดพันธบัตรออมทรัพย์“เราชนะ” พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ .. 2564 ที่ออกมาเพื่อใช้ระดมทุนในการบรรเทาผลกระทบ และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด 19ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจของนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากและมีความมั่นคง

 

สามารถเลือกลงทุนตามความเหมาะสมได้ดังนี้

 

1.   รุ่นเราชนะบนวอลเล็ต สบม.

สำหรับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป วงเงินจำหน่าย 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step up)เฉลี่ย 2.00 % ต่อปี โดยลงทุนขั้นต่ำ 100 บาทเท่านั้น (ไม่เกิน 5 ล้านบาท) ทางเลือกในการออมสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่สามารถโหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เพื่อลงทะเบียนและเตรียมเงินโอนเข้าวอลเล็ต สบม.เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ 2564

 

2.   รุ่นเราชนะ

วงเงินจำหน่าย55,000 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทโดยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดและจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ จัดจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคาร ได้แก่  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์แบ่งเป็น 2 แบบ

 

o    สำหรับบุคคลธรรมดาอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step up) เฉลี่ย2.00 % ต่อปี สำหรับรุ่นอายุ 5 ปี และ 2.50% ต่อปี สำหรับรุ่นอายุ 10 ปี เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15-15 กุมภาพันธ์2564

 

o    สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรอัตราดอกเบี้ยคงั้ 1.80%ต่อปี รุ่นอายุ 15 ปี

 

ทําไมการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นเราชนะจึงน่าสนใจ

 

ได้รับผลแทนแทนสูงกว่าเงินฝากและมั่นคง เพราะเป็นพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกพันธบัตรโดยมอบหมายให้ธปท.เป็นนายทะเบียน จึงไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืน ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนในอัตราแบบคงที่ ตามเวลาที่กําหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยพันธบัตรเราชนะ มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี

 

หากนักลงทุนขายพันธบัตร ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน อาจได้รับเงินต้นคืนไม่เท่ากับราคาต่อหน่วยตามที่ตราไว้ โดยราคาที่ได้อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ขณะนั้น หากผู้ลงทุนถือพันธบัตรจนถึงวันครบกําหนดแล้ว จะได้รับคืนเงินต้นเต็มจํานวน

 

เป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)

 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ต้องมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร และเมื่อพันธบัตรครบกําหนดไถ่ถอน ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรโดยโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธิ์

 

**การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ**

 

หนังสือชี้ชวนพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะบนวอลเล็ตสบม. คลิกที่นี่

หนังสือชี้ชวนพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะ  คลิกที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

o  เงื่อนไขการจำหน่ายพันธบัตร : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050, 0 2271 7999

o  การใช้งานวอลเล็ต สบม. ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง : KTB Contact Center โทร.0 2111 1111

 

———————————————–

ติดตามข้อมูลหุ้นกู้พันธบัตรออกใหม่ และตลาดรอง   

http://bit.ly/2m5nGrj

 

เข้า "ชมรมคนรักหุ้นกู้" หรือติดตาม Bond Story 

คลิกเลย