UOBEQ-SSFX
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
ความเสี่ยง
ค่า Beta (ไม่มีข้อมูลดัชนีเปรียบเทียบ )
Beta 1 ปีBeta 3 ปีBeta 5 ปี
N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 05/08/2565
ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Measurements)
PeriodStandard DeviationSharpe RatioInformation Ratio
1 ปี 11.89 0.49 N/A
3 ปี - - N/A
5 ปี - - N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 05/08/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง