T-CHChallenge#1
กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1
ความเสี่ยง
ค่า Beta (ไม่มีข้อมูลดัชนีเปรียบเทียบ )
Beta 1 ปีBeta 3 ปีBeta 5 ปี
N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 24/06/2565
ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Measurements)
PeriodStandard DeviationSharpe RatioInformation Ratio
1 ปี 32.06 -0.93 N/A
3 ปี 24.28 - N/A
5 ปี 21.46 - N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 24/06/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง