PRINCIPAL GSCEQ-R
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ความเสี่ยง
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ค่า Beta (ไม่มีข้อมูลดัชนีเปรียบเทียบ )
Beta 1 ปีBeta 3 ปีBeta 5 ปี
N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 29/09/2563
ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Measurements)
PeriodStandard DeviationSharpe RatioInformation Ratio
1 ปี 32.07 0.17 N/A
3 ปี 18.58 - N/A
5 ปี 14.17 - N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 29/09/2563
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง