KFGPROP-D
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยง
ค่า Beta (ไม่มีข้อมูลดัชนีเปรียบเทียบ )
Beta 1 ปีBeta 3 ปีBeta 5 ปี
N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 24/06/2565
ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Measurements)
PeriodStandard DeviationSharpe RatioInformation Ratio
1 ปี 17.25 -0.85 N/A
3 ปี 23.11 0.05 N/A
5 ปี 17.90 0.07 N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 24/06/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง