KFAINCOM-A
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า
ความเสี่ยง
ค่า Beta (ไม่มีข้อมูลดัชนีเปรียบเทียบ )
Beta 1 ปีBeta 3 ปีBeta 5 ปี
N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 22/06/2564
ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Measurements)
PeriodStandard DeviationSharpe RatioInformation Ratio
1 ปี 6.65 2.38 N/A
3 ปี 7.71 0.62 N/A
5 ปี - - N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 22/06/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง