KF-CINCOME
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม
ความเสี่ยง
ค่า Beta (ไม่มีข้อมูลดัชนีเปรียบเทียบ )
Beta 1 ปีBeta 3 ปีBeta 5 ปี
N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 24/06/2565
ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Measurements)
PeriodStandard DeviationSharpe RatioInformation Ratio
1 ปี 7.51 -1.41 N/A
3 ปี 7.90 -0.01 N/A
5 ปี 6.63 0.09 N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 24/06/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง