KF-EUROPE
กองทุนเปิดกรุงศรี ยุโรปอิควิตี้
ความเสี่ยง
ค่า Beta (ไม่มีข้อมูลดัชนีเปรียบเทียบ )
Beta 1 ปีBeta 3 ปีBeta 5 ปี
N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 27/06/2565
ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Measurements)
PeriodStandard DeviationSharpe RatioInformation Ratio
1 ปี 25.83 -1.17 N/A
3 ปี 23.39 0.16 N/A
5 ปี 19.91 0.04 N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 27/06/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง