T-AsianProp
กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
ความเสี่ยง
ค่า Beta (ไม่มีข้อมูลดัชนีเปรียบเทียบ )
Beta 1 ปีBeta 3 ปีBeta 5 ปี
N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 28/09/2565
ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Measurements)
PeriodStandard DeviationSharpe RatioInformation Ratio
1 ปี 11.88 -1.51 N/A
3 ปี 18.52 -0.43 N/A
5 ปี 15.37 -0.15 N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 28/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง