B-THAICG
กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย
ความเสี่ยง
ค่า Beta (ดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบคือ SET Total Return Index )
Beta 1 ปีBeta 3 ปีBeta 5 ปี
0.90 0.84 -
ข้อมูล ณ วันที่ 29/09/2565
ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Measurements)
PeriodStandard DeviationSharpe RatioInformation Ratio
1 ปี 10.79 -0.24 -1.53
3 ปี 17.13 -0.19 -1.16
5 ปี - - -
ข้อมูล ณ วันที่ 29/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง