B-INFRA
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
ความเสี่ยง
ค่า Beta (ดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบคือ SET Total Return Index )
Beta 1 ปีBeta 3 ปีBeta 5 ปี
0.89 0.92 0.92
ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2564
ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Measurements)
PeriodStandard DeviationSharpe RatioInformation Ratio
1 ปี 16.83 0.87 -1.93
3 ปี 18.82 -0.19 -0.50
5 ปี 15.97 0.20 -0.49
ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง