UOBSCI-N
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยง
ค่า Beta (ไม่มีข้อมูลดัชนีเปรียบเทียบ )
Beta 1 ปีBeta 3 ปีBeta 5 ปี
N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 18/10/2564
ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Measurements)
PeriodStandard DeviationSharpe RatioInformation Ratio
1 ปี 15.51 2.37 N/A
3 ปี 18.46 - N/A
5 ปี 16.34 0.93 N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 18/10/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง