WE-BOND6M
กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
22 เมษายน 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
- บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
412,624,557 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
31/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง