WE-GTECH
กองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Technology Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ POLAR CAPITAL FUNDS PLC -GLOBAL TECHNOLOGY FUND (กองทุนหลัก) Class I US Dollar ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
8 สิงหาคม 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
17.4488 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
17.7290 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
40,638,794 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
02/12/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง