UFLINK
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน : มีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียว (buy-and-hold)ลักษณะของผลตอบแทน กรณีจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อนกองทุนจะแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 เงินต้น : กองทุนจะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนในรูปเงินบาทจากการลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 มิถุนายน 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6904 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.7874 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
230,298,991.8889 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,191,814,160 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
07/07/2563
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง