TMBCORMF
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน - กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน UBS (Lux) Equity Fund–China Opportunity (USD) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A1-acc ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
10 สิงหาคม 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.8908 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.9167 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
10,948,262.5139 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,607,459,568 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง