TMBTMSMVLTF
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
12345678
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม LTF
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity General
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ MAI ตราสารทุน หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
21 พฤศจิกายน 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.2446 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.2673 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
7,437,540.2233 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
158,811,502 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/07/2562
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง