TMBGDF
กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่จดทะเบียนในไอร์แลนด์ (Ireland)
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
8 สิงหาคม 2554
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.2571 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.3592 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
15,468,901.7310 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
67,625,905 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
13/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง