TMBGQG
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิดUSD Class S Accumulating Unhedged ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 มีนาคม 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
17.0507 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
17.3066 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
207,399,026.3156 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
23,429,229,820 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
13/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง