TCHTECHRMF-A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Invesco China Technology ETF (กองทุนหล้ก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
22 ธันวาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.0623 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.0624 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
114,698,016 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/10/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง