TISCOGIF-R
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุน ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 สิงหาคม 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.8314 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9398 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
66,070,618.9412 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
222,914,495 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/10/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง