TFINTECH
กองทุนเปิด ทิสโก้ FinTech
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Technology Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF FinTech Fund ชนิดหน่วยลงทุน I2 USD (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
30 กันยายน 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.4872 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.5505 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
235,574,605 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
22/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง