TBRAND
กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน LO Funds - World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
10 กุมภาพันธ์ 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.4694 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.6115 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
581,658,589 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
11/08/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง