T-ES-GTech-SSF
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี เพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม เน้น ลงทุนในหน่วยลงทุน POLAR CAPITALFUNDS PLC-GLOBAL TECHNOLOGY FUND (กองทุนหลัก) Class I US Dollar ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
7 กุมภาพันธ์ 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.2649 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.2650 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
94,663,951 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
14/09/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง