T-IncomePropAI
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Fund of Property fund - Foreign
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน(Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
10 ตุลาคม 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.4893 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.6431 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
30,875,129.9905 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
125,056,132 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
10/05/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง