T-AsianProp
กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
12345678
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Fund of Property fund - Foreign
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
1.กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 พฤศจิกายน 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.3736 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.4954 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
69,987,041.8337 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,199,403,652 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
08/11/2562
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง