T-AsianProp
กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Fund of Property fund - Foreign
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
1.กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 พฤศจิกายน 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3979 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.5093 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
76,554,363.7658 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
557,152,801 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง