T-ES-Fixed6M1AI
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 6M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ปิดโครงการแล้ว)
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนและ/หรือภาครัฐ และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขาย ในประเทศไทย (FX bond) และ/หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุดกองทุน :
-
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0624 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,665,458,518 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
23/12/2563
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง