T-ES-FIF6M3AI
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M3ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
13 กรกฎาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0565 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,079,863,294 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
14/01/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง