T-JPChallenge1
กองทุนเปิดธนชาตเจแปนชาเลนจ์ 1
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของฒุลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนและหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนและหรือตราสารแห่งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะบางกลุ่มธุรกิจ(Sectors)
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
26 มีนาคม 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.1097 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
14,868,966.0387 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
54,894,127 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
03/12/2563
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง