T-GlobalEQ
กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และหรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 พฤษภาคม 2554
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
24.0316 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
24.2888 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
19,793,509.8787 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
590,442,748 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง