SCBFIXEDA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดตั้งขึ่น ตราสารหนี้ ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทังในและหรือต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
30 พฤษภาคม 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3600 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3601 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,322,330,370 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
14/07/2563
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง