SCBROBOA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุน ในต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น โดยจะลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
5 กันยายน 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.6484 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.9157 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
509,286,599.1326 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,568,722,925 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/04/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง