SCBUSSM
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
US Equity (US BM)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว(Feeder Fund) ได้แก่ U.S. Small Companies Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Accumulation และลงทุนในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
31 พฤษภาคม 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
17.1799 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
17.4557 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
12,483,946.2977 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
615,191,496 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
14/09/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง