SCBGEQA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทนในหน่วยลงทนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน Veritas Global Focus (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) “C share class” ใน class ที่ลงทุนด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ(USD) โดยเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 กุมภาพันธ์ 2556
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
15.0835 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
15.1643 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
164,288,041 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
27/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง