PRINCIPAL iPROPRMF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนแบบอื่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Fund of Property fund - Thai and Foreign
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
นโยบายการลงทุน 1) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทั้ง ในและต่างประเทศ โดย 1.1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดย
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
20 ธันวาคม 2555
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
- บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.3463 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
22,368,136.5088 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,423,133,406 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
06/05/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง