PRINCIPAL iPROPRMF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนแบบอื่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Fund of Property fund - Thai and Foreign
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
1) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดย 1.1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
20 ธันวาคม 2555
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
15.4412 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
15.4413 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,364,997,902 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง