PRINCIPAL PRMF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term Government Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่เป็นตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หรือเงินฝากที่ออกโดยสภาบันการเงิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงได้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นทุกขณะใดๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
1 ธันวาคม 2548
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.2418 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.2419 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
94,441,436 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง