PRINCIPAL 70LTFD-T
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม LTF
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity General
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลีอจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
18 กรกฎาคม 2548
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.4776 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
18,201,066.3910 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
266,608,158 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
25/01/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง