PRINCIPAL iPROP-D
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Fund of Property fund - Thai and Foreign
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทั้งในและต่างประเทศโดยลงทุนใน 1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 กุมภาพันธ์ 2555
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7464 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8540 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
7,139,830,459 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง