PRINCIPAL GREITs
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Fund of Property fund - Foreign
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
7 มีนาคม 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.0109 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.1312 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
156,830,933 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
22/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง