PRINCIPAL GSCEQ-R
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds-Global Small Cap Equity Fund เพียงกองทุนเดียวซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าวคิดเป็นอัตราเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 พฤษภาคม 2557
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.2363 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.4199 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
18,273,074.5405 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
73,661,316 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
04/08/2563
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง