PRINCIPAL GEQ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
European Equity (European focus BM)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core DAX UCITS ETF (DE)ที่จดทะเบียนในประเทศเยอรมณี เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
5 กรกฎาคม 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.5468 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.7351 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
6,201,023.2888 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
34,303,951 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง