PRINCIPAL VTOPP-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
ASEAN Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่มีธุรกิจหลัก/บางส่วน หรือมีรายได้หลัก/บางส่วน จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามที่ประเมินว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตจากเศรษฐกิจเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
19 พฤศจิกายน 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.3209 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.4458 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,670,462,798 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง