PRINCIPAL EPIF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Energy
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เนื่องจากกองทุนรวมมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ดังนั้น กองทุนรวมจะลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัทในธุรกิจพลังงาน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
21 สิงหาคม 2551
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.7786 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.8426 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
83,490,607.1088 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,188,886,293 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง