ONE-UGG-ASSF
กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund เพื่อสร้างผลตอบแทน ซึ่งจะเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สร้างผลตอบแทนอย่างแท้จริงในระยะเวลา 5 -10 ปี ทั้งนี้กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
4 กุมภาพันธ์ 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
34.1888 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
34.1889 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
175,902,393 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
02/12/2563
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง