ONE-DISC-ASSF
กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B USD Accumulation (ชนิด B สกุลเงิน USD ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
15 กรกฎาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.0653 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.0654 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
42,101,469 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง