ONE-FLEX
กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Aggressive Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสาร แห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ฯลฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ บริษัทจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
26 สิงหาคม 2542
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.6172 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.6173 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
3,444,539.7203 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
33,847,383 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
03/12/2563
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง