FLEXAR
กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Aggressive Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนีและ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ฯลฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
3 มิถุนายน 2546
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
31.2550 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
31.2551 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
14,475,923.5002 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
331,478,533 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
24/11/2563
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง